سند تازه از شرافت سران فتنه!

وزیر صهیونیست رژیم پهلوی و قائم مقام حزب رستاخیز می گوید: جنبش سبز، سران خود را که از درون جمهوری اسلامی بودند تغییر داده و ساخته است بنابراین از نگاه ما اشکال اساسی در آنها دیده نمی شود!

داریوش همایون مدتی سخنگوی دولت جمشید آموزگار هم بود و به اعتبار میزان سرسپردگی به رژیم دیکتاتوری و کودتای پهلوی، به قائم مقامی حزب شاه ساخته رستاخیز منصوب شد. وی که طی چند ماه اخیر چندین بار از فتنه گرانی چون موسوی و کروبی و خاتمی با ذکر نام ستایش و حمایت کرده، در مصاحبه با سایت ضدانقلابی تهران ریویو می گوید: جنبش سبز توانست سران خود را که از درون رژیم برخاستند، با این که بسیار سنتی هم بودند، تغییر دهد و بسازد. جنبش سبز در جناح به اصطلاح اصلاح طلب نفوذ کرد که توانست آن آبروریزی ها را برای رژیم راه بیندازد. البته به سران جنبش، رهبران نمی گویند، بلکه می گویند راهبران]![ حتی خود آنها هم می گویند ما رهبر جنبش سبز نیستیم. من اشکال اساسی در رفتار و گفتار سران جنبش سبز در داخل ایران نمی بینم. وقتی از بیرون به اینها نگاه می کنم می بینم که آنها نسبت به بسیاری از کسانی که در بیرون ادعای رهبری دارند یا دیگران سعی می کنند از آنها رهبر جنبش بسازند، انحرافات بسیار کمتری دارند.

سانسورچی ارشد رژیم طاغوت با بیان این که فتنه سبز «سعی کرده دو طیف مذهبی و سکولار را به هم نزدیک کند» می گوید: به نظرم گروه های اپوزیسیون فعال در خارج کشور از این مسائل دور هستند و خیلی متوجه این قضیه نیستند که ما با چه نیروهایی و چه کسانی در داخل ایران سروکار داریم. ما بیرونی ها حرف هایی می زنیم اما این حرف ها ممکن است با گفتمان درون ایران سنخیت نداشته باشد. ما باید با تفاهم بیشتر به سران جنبش در داخل نگاه کنیم تا سران جنبش سبز بتوانند هم رژیم را به چالش بکشند و هم توانایی مصالحه و سازگار شدن با عناصر مختلف را که می توانند به ما خدمت کنند، داشته باشند.

این سلطنت طلب مدعی جمهوری خواهی در عین حال درباره احتمال بازگشت سلطنت به ایران و پهلوی بودن یا نبودن آن گفت: تنها احتمالی که برای برقراری پادشاهی هست، همین پادشاهی پهلوی با سابقه 57 ساله است. اگر خانواده پهلوی را کنار بگذاریم، پادشاهی تمام است دیگر. معنی ندارد ما شخص دیگری را بتراشیم به عنوان پادشاه، چون خانواده پهلوی هست.

/ 0 نظر / 22 بازدید