تشابهات بیانیه اوباما و موسوی

با کمی دقت می توان وجوه اشتراک و شباهتهای بسیاری در بیانیه باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا -از محل گذراندنتعطیلات پایان سال خود در هاوایی -که برای اغتشاشات و هتک حرمت های انجامگرفته در روز عاشورا داده بود و بیانیه میرحسن موسوی پیدا کرد.

به گزارش برنا، در حالی بیانیه میرحسینموسوی در جواب به خروش مردم خشمگین به هتک حرمت به ساحت امام حسین (ع) وروز عاشورا توسط اغتشاشگران منتشر شده که به نوعی به جای پاسخ و اعلامبرائت از بیگانگان، بیشتر به پاسخگویی خودی به خودی شبیه تر است، با نیمنگاهی به این بیانیه در می یابیم که خروش مردم انقلابی، باعث شده تا موسویتلاشی برای توجیه اعمال خود و فرقه اش داشته باشد.

بنا به این گزارش با کمی دقت می توانوجوه اشتراک و شباهت های بسیاری در بیانیه باراک اوباما رییس جمهوریآمریکا -از محل گذراندن تعطیلات پایان سال خود در هاوایی -که برایاغتشاشات و هتک حرمت های انجام گرفته در روز عاشورا داده بود و بیانیهمیرحسن موسوی پیدا کرد:

1- بیانیه موسوی :"ما نه آمریکایی هستیمو نه انگلیسی. تا به حال نه کارت تبریکی برای روسای کشورهای بزرگ فرستادهایم و نه امید یاری آنها را داریم ..."

رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی مداخله جویانه تلاش دولت ایران برای فرونشاندن اغتشاشات اخیر در تهران را محکوم کرد.

2-باراک اوباما ضمن انتقاد از برخوردقاطع نیروی انتظامی ایران با اغتشاشگرانی که در روز عاشورا خیابانهایتهران را به آشوب کشیده بودند از این اقدام بعنوان "مشت آهنین" در برابرمعترضان نام برد.

بیانیه موسوی: نگاه ملامت آمیز و متعجب همه جهانیان از این همه خشونت یک دولت به ملت خود را چگونه تغییر می دهید؟

3- اوباما در ادامه سخنان خود مدعی شد کهایران برای خاموش کردن صداهای اعتراض از "مشت آهنین خشونت بار" استفادهکرده و این اغتشاشگران را "سرکوب" کرده است.

بیانیه موسوی: "باز همه ملت ها و جهانیانشاهد بودند که در میان طوفانی از تهدیدها و تبلیغات و تکفیرها و اهانتها،عزاداران حسینی در این روز مقدس حسین حسین گویان به صورت مسالمت آمیز وبدون شعارهای تند روانه میدانها و مسیرهایی شدند که خود انتخاب کرده بودندو این بار نیز چون دفعات گذشته با اعمال تحریک آمیز مواجه شدند، خشونت هایغیرقابل باور..."

4- رییس جمهوری آمریکا همچنین از تهران خواست که افراد دستگیرشده در ارتباط با اغتشاشات اخیر را آزاد کند.

بیانیه موسوی: آزادی زندانیان سیاسی واحیاء حیثیت و آبروی آنها. بنده یقین دارم که این اقدام نه به ضعف که بهدرایت نظام تعبیر خواهد گشت و نیز آگاهیم که جریانهای سیاسی منحطی با اینراه حل مخالف هستند.

5 -باراک اوباما اظهار داشت: ایالاتمتحده با پیوستن به دیگر کشورها خشونتها در ایران را محکوم کرده و خواستارپایان یافتن سرکوب معترضان است.

بیانیه موسوی: "بنده به صراحت می گویم تاوجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته نشود، راهی برای خروج ازمشکلات و مسائل پیدا نخواهد شد. عدم اذعان به بحران، توجیه گر ادامه راهحل های سرکوبگرانه خواهد شد. اذعان به وضعیت بحرانی می تواند راه حل را نهدر سرکوب که بر سر آشتی ملی قرار دهد.

/ 0 نظر / 6 بازدید